Så här års tittar man i backspegeln, skriver Verksamhetsberättelse och tackar Gud och varandra för det år som vi nyss avslutat. Därefter blickar vi framåt. År 2023 är något av ett julibéumsår i Equmeniakyrkan Hallunda.

I februari är det 10 år sedan Norsborgs Metodistförsamling uppgick i Hallundakyrkans församling (som församlingen hette då).

I oktober har det gått 15 år sedan vi började inbjuda till gudstjänster och verksamhet också på engelska.

Vi förblev en församling men utvecklade tre språkgrupper. När vi blickar tillbaka på alla dessa år kan vi konstatera att församlingen har varit med om en svårslagen resa. Vi har i bagaget både personliga och gemensamma erfarenheter och minnen. Själv kan jag säga att det är med en enorm tacksamhet jag blickar bakåt. Guds vind har blåst på oss och vi har sällan vetat vartåt det kommer att bära. Tillit, uthållighet, flexibilitet, öppenhet, nyfikenhet och nytänkande är några av de ord jag vill använda för att beskriva åren som gått.

Under en så pass lång resa - i tid - hinner man uppleva både toppar och dalar. Våra utmaningar har varit många, till exempel skavet i en stor mångfald, kulturkrockar och stora behov där resurser inte alltid räckt till. Topparna vill jag påstå har framförallt varit de gånger vi fått till goda gemensamma mötesplatser, erfarit växt och utveckling i de olika språkgrupperna samt fått erfara brödunder av olika slag.

Framåtblickandet, hur ser det ut? Vi får fortsätta att vara grundade i kyrkans kallelse: Tillsammans söker vi oss närmare källan, ljuset, kraften, vår Skapare, Räddare och Hjälpare. Samtidigt, i en ständig rörelse, “utåt” - på olika sätt och med olika språk - till den värld Gud älskar. Här behöver vi tillsammans söka former och relevanta sätt att framträda som församling, i varje ny tid, med de resurser vi tillsammans är och har.

Jag ser fram emot att fortsätta resan och att allt mer implementera den Vision som mejslats fram under en tid: Enhet i mångfald. Tjänar Gud, samhället och våra medmänniskor. Låt oss även framgent vara nyfikna på varandra och vad som kommer härnäst, närvarande i den kontext vi finns i och ha fortsatt mod till nytänkande.

Vi går i vår Herre Jesu Kristi namn!

Pastor Carin Hemmati

Januari 2023

En ny hösttermin har precis börjat och kanske är någonting nytt i ditt liv. Positivt eller negativt. Vi har lagt valet bakom oss och en ny regering ska så småningom tillträda. Det är ständiga förändringar runt oss och i oss. Hur ska vi i kyrkan respondera på det? Hänger vi med och är vi relevanta i vår samtid? Dessa frågor kommer och går. Ibland drabbar de oss personligen, ibland är de utgångspunkten för samtal i församlingen och någon gång ställs frågorna till oss, “utifrån”.

En krönika jag läste i tidningen Sändaren på försommaren, av teologen och författaren Patrik Hagman, gav mig en del värdefulla tankar. Om inte nya, så en god påminnelse. Hagman beskriver vår samtid som fylld av distraktioner. Det är mycket som pockar på vår uppmärksamhet, tar vår fokus, bland annat ständiga uppdateringar av nyheter av skiftande slag i olika medier. Detta gör – enligt skribenten – att vi människor får svårare att koncentrera oss och alltför sällan klarar vi av att ta tankegången till den punkt där vi verkligen tänker något viktigt. Det grekiska ordet för den kraft vi kallar djävulen är diabolos och kan ordagrant översättas “splittrare” eller “bortkastare”.

Finns det då något i vår värld och i vår samtid som är mer relevant än just kyrkan – de vi är tillsamman – och det vi formar och gör tillsammans? Det mesta av det vi gör handlar om att koncentrera oss, fokusera: lyssna till Guds ord och låta Hjälparen, den heliga anden forma oss efter Guds rikes. Se vår nästa och beröras av vår omvärld till förbön och handling.

Kyrkan har fått enhetens gåva, mitt i en färgrik mångfald, och i den får vi utmanas och ta vara på alla resurser och möjligheter. Vi behöver visa på ett alternativ till splittring och polarisering. Vi är inte en åsiktsgemenskap. Kyrkan hålls inte främst samman av doktriner utan av relationer. Jesus är vårt centrum och hans kärlek är det kitt som fäster oss vid varandra och ju mer vi delar den, desto starkare står vi emot alla risker om söndring och uppdelning i “vi och dom”.

Vad gör vi nu då? Ja, vi fortsätter, håller ut, håller kurs och inser att kyrkan – evangeliet – är mer relevant än någonsin! I Johannesevangeliets femtonde kapitel upprepas orden: “Bli kvar....”. Bara det är Guds goda nyheter i en tid när vi springer på många bollar samtidigt. “Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet.” Orden från Hebreerbrevet 13:8, får vara den “tyngd” som håller oss fästade vid och rotade i vår tro och i Kristus mitt i en tid av snabba förändringar och ständiga omdaningar.

Guds frid och fred in i ditt liv, ut i församlingskroppen och till jordens yttersta gräns!

Pastor Carin

September 2022

Jesus hade sin väg att gå, vi - som kyrka i världen i dag och församling i den lokala kontexten - har vår väg. "Att förenas med Jesus och hans intressen i världen (Edin Lövås). Vi håller på att tillsammans förmulera en Vision för Equmeniakyrkan Hallunda, där vi vill beskriva vilka vi är och vad vi vill. I det ser vi möjligheter och samtidigt utmaningar. Utifrån H-A-L-L-U-N-D-A har vi hittat nyckelord som säger något viktigt om detta, till exempel att:

- Hålla sig nära, Gud och varandra.

Vi HUNGRAR efter Gud och tillsammans erfar vi mer av Guds kärlek, får ta emot och dela evangeliet om Jesus Kristus i Andens kraft, i ord och handling, genom många olika språk. Vi är LIKA - olika, i stor mångfald av uttryck och förståelse av den kristna tron, både i lära och liv. Detta är både en välsignelse och friktion, vilket påminner oss om att vi är ett provisorium i väntan på Kristi kyrkas synliga enhet. Vi är UNIKA, både som enskilda och församlingskropp, bristfällig men samtidigt "ett hus" för den heliga Anden. Därför, ACCEPTERA varandra i ett ständigt lyssnande och lärande!

- Hålla ut och inte väja för den svåra vägen.

Vi behöver vara formbara och lyhörda i en god ANPASSNING, för Guds vilja med oss i en församling och närmiljö som hela tiden förändras. Trogna vår kallelse, som goda förvaltare av skapelsen och evangeliet. Nyfikenhet, närvaro och nytänkande! Det goda upprepandet, kontinuitet - DAGLIGEN - och uthållighet över tid, samtidigt som vi är pilgrimer - på väg - som söker det obekväma, visar sårbarhet och kan släppa kontrollen.

Hålla fast vid hoppet!

Vi LÄNGTAR, strävar efter och hoppas på en större närhet i gudstjänstgemenskaperna, mellan dem och till närsamhället. En öppen kyrkport och en välkomnande gemenskap, en aktiv och självklar del i samhällsbygget. NÅDEN, Guds gåva genom tron, är förutsättningen. I vår svaghet och brist, blir Guds kraft störst.

"Ni har lärt känna herren Jesus Kristus, lev då i honom, med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda... I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda". Kolosserbrevet 2:6-7. 12b.

Välsignad påsktid!

Pastor Carin

April 2022

Lördagen den 16 oktober möttes de i församlingen som valts till olika uppdrag vid årsmötet, för att tala om församlingens VISION. Hur ser Din vision ut för Equmeniakyrkan Hallunda, för de närmaste åren? Samtalen har fortsatt i styrelsen och i medarbetargruppen. Det handlar om att då och då ta ut riktningen - tillsammans med varandra och Gud - se vilka vi är och vad vi längtar efter. En text och en bild ska försöka fånga något av detta. Fortsättning följer!

Så har utrustning och hantering av Youtube-sändningar börjat komma på plats. En lärprocess ligger framför oss och möjligheterna öppnas härmed att delta i gudstjänster, då man av olika skäl inte kan finnas i kyrkan. Det är viktigt att veta att bara de som finns på podiet kommer att synas i bild, inte de som sitter i “bänkarna”. Har du någon fråga, återkom gärna.

År 2022 kommer med en spännande och viktig nysatsning - Tillsammans Hallunda- med Equmenia, Sociala Missionen och Botkyrka kommun. Syften är att möta barn, på veckobasis i en scoutgrupp, ge möjlighet för föräldrar att samlas parallellt till föreläsningar och studie-cirklar. Lokala utflykter för hela familjen någon gång per månad och vissa perioder ledar-utbildning för äldre tonåringar. Vill Du, på något sätt finnas med i detta, som ledare bland barnen eller föräldrarna, hör av dig.

Advent, jul och ett nytt år bär med sig både spänning, förhoppningar och glädje men också oro och undran, hur ska det blir? Vi får ständigt återvända till, dela och leva av Guds ord. Kristus låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek, Efesierbrevet 4:16.

Guds välsignelse över dig, under advents- och jultiden och ett gott nytt år!

Pastor Carin

November 2021

Vi befinner oss mitt i fastan – Midfastosöndagen med temat Livets bröd, den 14 mars- på väg mot påsken.

Jesus är Guds bröd som kommit ner från himlen för att ge världen liv. Hur bröd används i olika matkulturer skiftar men poängen är att Jesus är vår basföda, var-dags-mat. Basen för varje dags behov. Jesus sa: ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.” (Jon 6:35) Jesus vill peka på det verkligt viktiga i livet. Han sa: ”Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan den föda som består och som skänker evigt liv och som människosonen skall ger er.” (Joh 6:27)

Vi befinner oss mitt i Coronapamdemin, men kan ana ett ljus när vi blickar framåt mot vaccinationer som erbjuds världen över.

Under pandemins speciella tid med många utmaningar har livet visat sig på ett annat sätt och blivit mer ”avskalat”. Vi har fått många nya erfarenheter och insikter som både fördjupat våra liv men samtidigt gjort oss skörare och kantstötta. Kanske har vi under dessa omständigheter ännu tydligare fått upp ögonen för vad som är verkligt viktigt i livet. Vi går tillsammans i detta även om livet inneburit större ensamhet för många av oss. Låt oss fortsätta att hjälpas åt, hålla ut och ge varandra stöd och uppmuntran.

Vi befinner oss hela tiden - i våra liv- som i en pendling mellan fasta och påsk. Så är det mänskliga livet. Brist, saknad, hunger, längtan och överflöd, närvaro, mättnad och fullhet. Jesus genomlevde både fastan och påsken därför är han vår bästa medvandrare.

En Brukssång i fastan, på väg mot påsk: Text och musik av Anna Eriksson

Allt som skymmer, tynger oss och tar vår energi, fyller våra tankar, gör att vi vill låta bli. Röster inom oss som viskar ”inte kan väl du?” Gud vår bön till dig är enkel, skingra dimman nu.

Hjälp oss lyfta blicken ge oss andra perspektiv, så att vi kan hitta rätt i våra egna liv. Bakom kaos och bråte kanske glimmar det vi glömt, skapartanken, allt det goda som Du i oss gömt.

Så förnya, vädra ut allt unket som har grott, som har grumlat kropp och tanke sådant som vi trott. Vi vill sträcka oss mot ljuset tro att Du kan ge glädjen åter, lust och längtan till befrielse.

Pastor Carin,

mars 2021

Vi får ställa in julen i år……

 

  • Maria och Josef har reseförbud.

  • De tre vise männen jobbar hemifrån.

  • Herdarna är ute och jagar mink.

  • Änglarnas budskap är obegripligt pga munskydd.

  • Tomtenissarna för bara vara 8 i verkstan.

  • Tomten är en riskgrupp och får inte träffa världens barn för tomtemor.

  • Rudolf med sin röda näsa sitter i karantän och borde nog testa sig.

 

Trots detta BLIR DET JUL I ÅR IGEN, men på ett annorlunda sätt.

Vi väntar……

Vi människor väntar på så mycket och på många olika saker.

Vad väntar du på?

Nattvardsbordet i Equmeniakyrkan Hallunda vid första advent [foto: Carlota "Carro" Bocio Duff]

 

Advent betyder att vi väntar på Jesu ankomst till jorden.

När det är jul påminns vi om att Gud älskar oss alla och hela världen, så mycket att han valde att bli ett litet barn, i Maria och Josefs famn.

Gud vill komma till dig också!